SK Slovak

Under construction termcoord.eu

Pr√≠ruńćky – Manuals

MedziinŇ°titucion√°lna pr√≠ruńćka √ļpravy dokumentov http://publications.europa.eu/code/sk/sk-000100.htm Interinstitutional style guide
Rodovo neutrálny jazyk v Európskom parlamente http://tradportal.ep.parl.union.eu/terminology/files/2010/06/20656_5108_gnl_sk.pdf Gender-neutral language in the European Parliament
Lingvistické zdroje a slovníky http://korpus.juls.savba.sk/dicts.html Manuals and dictionaries
Slovníky РKSSJ, SSSJ a iné http://slovniky.juls.savba.sk/ Slovak Dictionaries
Ortograficko-gramatick√Ĺ slovn√≠k (2016) http://lex.juls.savba.sk/ Slovak Orthography and Grammar
Pravidl√° slovensk√©ho pravopisu – textov√° ńćasŇ• (2000) http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf Slovak Spelling and Orthography
Pravidl√° slovensk√©ho pravopisu – slovn√≠kov√° ńćasŇ• (2013) http://slovniky.juls.savba.sk/?d=psp Slovak Spelling and Orthography

 

 

Jazykové korpusy РText Corpora

Slovensk√Ĺ n√°rodn√Ĺ korpus http://korpus.juls.savba.sk/ Slovak National Corpus
Slovensk√Ĺ n√°rodn√Ĺ korpus ‚Äď Paraleln√© korpusy (EN/BG/CS/FR/LA/HU/DE/RU<>SK)

 

http://korpus.juls.savba.sk/par.html Slovak National Corpus ‚Äď Parallel Corpora (EN/BG/CS/FR/LA/HU/DE/RU<>SK)

 

Ako vyhńĺad√°vaŇ• v korpusoch http://korpus.juls.savba.sk/usage.html Tips for advanced search in Slovak National Corpus
҆pecializovan√© korpusy SNK

 

http://korpus.juls.savba.sk/dom.html Specialized corpora

 

 

 

VŇ°eobecn√© – General resources

Slovensk√° terminologick√° datab√°za https://terminologickyportal.sk/wiki/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka

 

Terminology database
Skratky a akronymy http://publications.europa.eu/code/sk/sk-5000400.htm Abbreviations and acronyms
Prekladové slovníky https://slovniky.lingea.sk/ Online Dictionaries

 

 

Zemepisné názvy РResources for geographical names

N√°zvy Ň°t√°tov http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/nazvy-statov/ List of country names
Zoznam exon√Ĺm http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/nazvy-geografickych-objektov-z-uzemia-mimo-sr/ExonymA.pdf List of Slovak exonyms
Slovensk√© n√°zvy regi√≥nov ńćlensk√Ĺch Ň°t√°tov E√ö http://publications.europa.eu/code/sk/sk-5001000.htm List of regions of EU Member States
Oznańćenia a¬†skratky ńćlensk√Ĺch a¬†kandid√°tskych kraj√≠n http://publications.europa.eu/code/sk/sk-370100.htm List of country names and abbreviations

E√ö – EU

Eur-Lex: Pr√°vo Eur√≥pskej √ļnie http://eur-lex.europa.eu Eur-Lex: EU Law
Gener√°lne riaditeńĺstv√° a √ļtvary Komisie: √ļradn√© n√°zvy http://publications.europa.eu/code/sk/sk-390600.htm Commission directorates-general
and services: official titles
Organizańćn√° Ň°trukt√ļra Eur√≥pskej √ļnie: √ļradn√© n√°zvy a¬†poradie http://publications.europa.eu/code/sk/sk-390500.htm Administrative structure of¬†the¬†European Union: official¬†titles and¬†listing¬†order
Glos√°r E√ö http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary.html?locale=sk Glossary of EU terms

Bulletiny a ńćl√°nky o jazyku – Newsletters and language articles

ńĆasopisy SAV o¬†jazyku (Jazykovedn√Ĺ ńćasopis, Kult√ļra slova, Slovensk√° reńć) http://www.juls.savba.sk/casopisy.html Academic journals on Slovak language
Publik√°cie Jazykovedn√©ho √ļstavu ńĹudov√≠ta ҆t√ļra – bibliografia ńćl√°nkov https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=ins-org-ins&institute_no=21&action=publications&type= A bibliography of articles on Slovak language

 

Jazykové poradne РLinguistic consulting

Jazykov√° poradŇąa (garantovan√° J√öńĹ҆ SAV) http://jazykovaporadna.sme.sk Language consulting
Arch√≠v rel√°cie RTVS Slovenńćina na slov√≠ńćko https://slovensko.rtvs.sk/relacie/slovencina-na-slovicko Language tips
҆t√°tny jazyk. Odpor√ļńćania Ministerstva kult√ļry SR. http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/statny-jazyk-3c.html Ministry of Culture guidelines on Slovak language

Glos√°re a ńŹalŇ°ie zdroje – Glossaries and other resources

Zoznam najńćastejŇ°ie pouŇĺ√≠van√Ĺch latinsk√Ĺch v√Ĺrazov v¬†rozhodnutiach √östavn√©ho s√ļdu SR https://www.ustavnysud.sk/latinske-vyrazy Latin terms used in decisions of Constitutional Court of Slovakia
Tezaurus slovenského práva https://www.slov-lex.sk/zoznam-tezaurov Slovak Law Thesaurus
Energetick√Ĺ slovn√≠k http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik Terms used in energetics and power industry
Terminologick√Ĺ slovn√≠k geod√©zie, kartografie a katastra http://www.skgeodesy.sk/sk/terminologicky-slovnik/ Terms used in geodesy, cartography and land registry
V√Ĺkladov√Ĺ terminologick√Ĺ slovn√≠k elektronick√Ĺch komunik√°ci√≠ (SK<>EN) http://www.vus.sk/iecd/new/Vyklad.asp Electronic communication terminology (SK<>EN)
Glosár rodovej terminológie http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?ami=1&smi=1 Glossary of gender terminology
Multilingválny glosár Európskej komisie: Azyl a migrácia https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_en European Commission glossary of terms: Asylum and Migration
Slovn√≠k bankov√Ĺch pojmov http://www.sbaonline.sk/sk/projekty/financne-vzdelavanie/slovnik-bankovych-pojmov/ Terms used in banking
Slovn√≠k bankov√Ĺch pojmov http://banky.sk/slovnik-bankovych-pojmov/ Terms used in banking
Slovn√≠k z√°kladn√Ĺch demografick√Ĺch pojmov http://www.infostat.sk/vdc/slovnik/slovnik.htm Demographic terminology

 

Pin It on Pinterest

Share This