SK Slovak

Under construction termcoord.eu

Príručky – Manuals

Medziinštitucionálna príručka úpravy dokumentov http://publications.europa.eu/code/sk/sk-000100.htm Interinstitutional style guide
Rodovo neutrálny jazyk v Európskom parlamente http://tradportal.ep.parl.union.eu/terminology/files/2010/06/20656_5108_gnl_sk.pdf Gender-neutral language in the European Parliament
Lingvistické zdroje a slovníky http://korpus.juls.savba.sk/dicts.html Manuals and dictionaries
Slovníky – KSSJ, SSSJ a iné http://slovniky.juls.savba.sk/ Slovak Dictionaries
Ortograficko-gramatický slovník (2016) http://lex.juls.savba.sk/ Slovak Orthography and Grammar
Pravidlá slovenského pravopisu – textová časť (2000) http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf Slovak Spelling and Orthography
Pravidlá slovenského pravopisu – slovníková časť (2013) http://slovniky.juls.savba.sk/?d=psp Slovak Spelling and Orthography

 

 

Jazykové korpusy – Text Corpora

Slovenský národný korpus http://korpus.juls.savba.sk/ Slovak National Corpus
Slovenský národný korpus – Paralelné korpusy (EN/BG/CS/FR/LA/HU/DE/RU<>SK)

 

http://korpus.juls.savba.sk/par.html Slovak National Corpus – Parallel Corpora (EN/BG/CS/FR/LA/HU/DE/RU<>SK)

 

Ako vyhľadávať v korpusoch http://korpus.juls.savba.sk/usage.html Tips for advanced search in Slovak National Corpus
Špecializované korpusy SNK

 

http://korpus.juls.savba.sk/dom.html Specialized corpora

 

 

 

Všeobecné – General resources

Slovenská terminologická databáza https://terminologickyportal.sk/wiki/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka

 

Terminology database
Skratky a akronymy http://publications.europa.eu/code/sk/sk-5000400.htm Abbreviations and acronyms
Prekladové slovníky https://slovniky.lingea.sk/ Online Dictionaries

 

 

Zemepisné názvy – Resources for geographical names

Názvy štátov http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/nazvy-statov/ List of country names
Zoznam exoným http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/nazvy-geografickych-objektov-z-uzemia-mimo-sr/ExonymA.pdf List of Slovak exonyms
Slovenské názvy regiónov členských štátov EÚ http://publications.europa.eu/code/sk/sk-5001000.htm List of regions of EU Member States
Označenia a skratky členských a kandidátskych krajín http://publications.europa.eu/code/sk/sk-370100.htm List of country names and abbreviations

EÚ – EU

Eur-Lex: Právo Európskej únie http://eur-lex.europa.eu Eur-Lex: EU Law
Generálne riaditeľstvá a útvary Komisie: úradné názvy http://publications.europa.eu/code/sk/sk-390600.htm Commission directorates-general
and services: official titles
Organizačná štruktúra Európskej únie: úradné názvy a poradie http://publications.europa.eu/code/sk/sk-390500.htm Administrative structure of the European Union: official titles and listing order
Glosár EÚ http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary.html?locale=sk Glossary of EU terms

Bulletiny a články o jazyku – Newsletters and language articles

Časopisy SAV o jazyku (Jazykovedný časopis, Kultúra slova, Slovenská reč) http://www.juls.savba.sk/casopisy.html Academic journals on Slovak language
Publikácie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra – bibliografia článkov https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=ins-org-ins&institute_no=21&action=publications&type= A bibliography of articles on Slovak language

 

Jazykové poradne – Linguistic consulting

Jazyková poradňa (garantovaná JÚĽŠ SAV) http://jazykovaporadna.sme.sk Language consulting
Archív relácie RTVS Slovenčina na slovíčko https://slovensko.rtvs.sk/relacie/slovencina-na-slovicko Language tips
Štátny jazyk. Odporúčania Ministerstva kultúry SR. http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/statny-jazyk-3c.html Ministry of Culture guidelines on Slovak language

Glosáre a ďalšie zdroje – Glossaries and other resources

Zoznam najčastejšie používaných latinských výrazov v rozhodnutiach Ústavného súdu SR https://www.ustavnysud.sk/latinske-vyrazy Latin terms used in decisions of Constitutional Court of Slovakia
Tezaurus slovenského práva https://www.slov-lex.sk/zoznam-tezaurov Slovak Law Thesaurus
Energetický slovník http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik Terms used in energetics and power industry
Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra http://www.skgeodesy.sk/sk/terminologicky-slovnik/ Terms used in geodesy, cartography and land registry
Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií (SK<>EN) http://www.vus.sk/iecd/new/Vyklad.asp Electronic communication terminology (SK<>EN)
Glosár rodovej terminológie http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?ami=1&smi=1 Glossary of gender terminology
Multilingválny glosár Európskej komisie: Azyl a migrácia https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_en European Commission glossary of terms: Asylum and Migration
Slovník bankových pojmov http://www.sbaonline.sk/sk/projekty/financne-vzdelavanie/slovnik-bankovych-pojmov/ Terms used in banking
Slovník bankových pojmov http://banky.sk/slovnik-bankovych-pojmov/ Terms used in banking
Slovník základných demografických pojmov http://www.infostat.sk/vdc/slovnik/slovnik.htm Demographic terminology