IATE project on Migration (Aristotle University of Thessaloniki)

Download a more detailed table in Ms Excel format.

LANGUAGETERMDEFINITION
en1.5 generationyoung people who arrived in the country of destination during their secondary school career
el γενιά 1,5[…]παιδιά που μετανάστευσαν σε πολύ μικρή ηλικία, πήγαν σχολείο και κοινωνικοποιήθηκαν [σε χώρα διαφορετική από την πατρίδα τους] […]
enacculturation the processes of change in artifacts, customs, and beliefs that result from the contact of two or more cultures
elπολιτιστική επαγωγήη πρόσκτηση και η ενσωμάτωση στον πολιτισμό ενός κοινωνικού συνόλου πολιτιστικών στοιχείων που προέρχονται από άλλο κοινωνικό σύνολο
elπολιτιστική διείσδυση
elπολιτιστική αφομοίωση
elεπιπολιτισμόςη σταδιακή υιοθέτηση, από άτομα ή ομάδες που ανήκουν σε συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο, στοιχείων ενός ‘άλλου’ πολιτισμού
enanti-trafficking legislationan integrated, holistic, and human rights approach to the fight against trafficking in human beings and when implementing it
elνομοθεσία κατά της εμπορίας ανθρώπουη νομική βάση στην οποία εδράζονται οι διάφορες πολιτικές και τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση του φαινομένου της εμπορίας προσώπων
enapplicant in need of special procedural guaranteesan applicant whose ability to benefit from the rights and comply with the obligations provided for in the Directive 2013/32/EU is limited due to individual circumstances
elαιτών που χρήζει ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεωνκάθε αιτών του οποίου η ικανότητα να απολαύει των δικαιωμάτων και να συμμορφωνεται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία περιορίζεται λόγω ιδιαίτερων περιστάσεων
enapplicant with special reception needsa vulnerable person […] who is in need of special guarantees in order to benefit from the rights and comply with the obligations provided for in the Directive 2013/33/EU
el αιτών με ειδικές ανάγκες υποδοχήςευάλωτο πρόσωπο […] που χρειάζεται ειδικές εγγυήσεις ώστε να απολαύει των δικαιωμάτων και να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η οδηγία 2013/33/ΕΕ
enarbitrary detentiondetention which is contrary to the human rights provisions of the major international human rights instruments
elαυθαίρετη κράτηση[…] η μη εφαρμογή εναλλακτικών μέτρων αντί της κράτησης , η έλλειψη αποτελεσματικού δικαστικού ελέγχου, καθώς και η υπερβολική διάρκεια της κράτησης
enasset forfeiturethe governmental taking of property due to its, or its owner's, involvement in criminal activity, such as the impounding of a vehicle used for smuggling or trafficking alinens into a State
elκατάσχεση περιουσιακού στοιχείουη κυβερνητικη κατάσχεση περιουσίας ατόμων, εμπλεκόμενων σε εγκληματικές δράσεις[…]
elδήμευση περιουσιακού στοιχείου
enAssisted Voluntary Return and Reintegrationreintegration measures and initiatives taken by each Member State towards the countries of origin or transit to ensure a sustainable return of the irregular migrants
enAVRR
elυποστηριζόμενη εθελοντική επιστροφή και επανένταξη
elυποβοηθούμενη εκούσια επιστροφή και η επανένταξη
elυποστηριζόμενη οικειοθελής επιστροφή και επανένταξη
enAssisted Voluntary Returnorderly, humane and cost-effective return and reintegration of migrants who either have applied for asylum or have seen their asylum applications rejected, and other migrants currently residing or stranded in host countries who are willing to return voluntarily to their country of origin.
enAVR
elυποστηριζόμενη οικιοθελής επιστροφή
enAsylum, Migration and Integration Fund
enAMIF
elΤαμείο Ασύλου,Μετανάστευσης και Ένταξης
enAsylum Information Databasean ECRE-led project assessing the asylum systems and the situation of asylum seekers in 14 EU Member States
enAIDA
elΒάση Δεδομένων Ασύλου
enasylum interviewthe personal interview held by the first instance authority
elσυνέντευξη ασύλουπροσωπική[ς] συνέντευξη[ς] σχετικά με την αίτηση ασύλου με πρόσωπο αρμόδιο, βάσει της εθνικής νομοθεσίας, για τη διεξαγωγή ανάλογων συνεντεύξεων
enasylum seeker carda new special asylum seeker’s card, valid for 4 months
elδελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού ειδικό ατομικό δελτίο, το οποίο φέρει τη φωτογραφία τους και τους επιτρέπει την παραμονή στην ελληνική επικράτεια μέχρι την ημερομηνία λήψης συνέντευξης που τους έχει καθοριστε
enBali processan international forum dealing with smuggling of migrants and trafficking in human beings, participated in by over 50 countries in the Asia-Pacific region and beyond
elδιαδικασία του Μπαλί[διαδικασία] που προωθεί μια πιο διευρυμένη προσέγγιση σε περίπλοκες μετακινήσεις πληθυσμών και προσφύγων
enbeneficiary of international protection[…]a person who has been granted refugee status or subsidiary protection status
elδικαιούχος διεθνούς προστασίας
enperson eligible for subsidiary protectiona third
country national or a stateless person who does not qualify
as a refugee but in respect of whom substantial grounds
have been shown for believing that the person concerned,
if returned to his or her country of origin, or in the case of
a stateless person, to his or her country of former habitual
residence, would face a real risk of suffering serious harm as defined in Article 15 [of the Directive 2004/83/EC], and to whom Article 17(1) and (2) [of the same Directive]
do not apply, and is unable, or, owing to such risk,
unwilling to avail himself or herself of the protection of
that country
elπρόσωπο που δικαιούται επικουρική προστασίαο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής που δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, αλλά σε σχέση με τον οποίο υπάρχουν ουσιώδεις λόγοι να πιστεύεται ότι, εάν ο ενδιαφερόμενος επιστρέψει στη χώρα της καταγωγής του ή, στην περίπτωση ανιθαγενούς, στη χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής του, θα αντιμετωπίσει πραγματικό κίνδυνο να υποστεί σοβαρή βλάβη, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 [της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου], και στον οποίο δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2[της ίδιας Οδηγίας], και που δεν είναι σε θέση ή, λόγω του κινδύνου αυτού, δεν επιθυμεί να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας
enbiopoliticsthe increasing state concern with the biological well-being for the population, including disease control and prevention, adequate food and water supply, sanitary shelter, and education, which aims at regulating and controlling life
elβιοπολιτικήπολιτικοποίηση της ζωής στο στενά βιολογικό της επίπεδο
enbiopowera political technology for managing entire populations as a group, essential to modern capitalism etc., contrasting with traditional modes of power based on the threat of death from a sovereign
elβιοεξουσίαεξουσία που διαχειρίζεται τη ζωή
enbona fide applicantan individual applicant known to the consulate for his integrity and
reliability, (in particular the lawful use of previous visas), and for whom there is no doubt that
he will fulfil the entry conditions at the time of the crossing of the external borders of the
Member States
elαιτών καλή τη πίστητο άτομο, που πράγματι έχει την πρόθεση να εισέλθει σε ένα Κράτος με έννομο σκοπό
enborder authority[…]the competent authorities assigned, in accordance with national law, to carry out checks on persons at the external border crossing points in accordance with the Schengen Borders Code
elσυνοριακή αρχή[…]οι αρμόδιες αρχές στις οποίες έχει ανατεθεί, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, να διενεργούν ελέγχους προσώπων στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων, σύμφωνα με τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν
envisa authoritythe authorities which are responsible in each Member State for examining and for taking decisions on visa applications or for decisions whether to annul, revoke or extend visas, including the central visa authorities and the authorities responsible for issuing visas at the border in accordance with the Visa Code
elαρχή θεώρησηςοι αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες σε κάθε κράτος μέλος να εξετάζουν και να λαμβάνουν απόφαση για αιτήσεις θεώρησης ή αποφάσεις ακύρωσης, ανάκλησης ή παράτασης θεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών αρχών θεωρήσεων και των αρχών που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση θεωρήσεων στα σύνορα σύμφωνα με τον κώδικα θεωρήσεων
encase processingprocessing of application and documentation submitted by migrants in order to be granted a residence permit
elεπεξεργασία δεδομένουκαταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα κρατών
encessation clause
elρήτρα παύσης [...]οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επέρχεται η παύση της ιδιό-
τητας του πρόσφυγα
elρήτρα περί παύσεως υπαγωγής στο καθεστώς πρόσφυγα
enchain migrationthe practice where those who have settled on a family reuni‘fication basis can themselves
sponsor further family members, consistent with ECHR obligations
elαλυσιδωτή μετανάστευση[…]η διαδιακασία κατά την οποία οι μετανάστες τείνουν να ακολουθήσουν εκείνους που έχουν ήδη πάει πριν απ΄αυτούς
enchange of status a change in one’s primary purpose for being in the [country]
enCOS
elαλλαγή καθεστώτος (παραμονής)η διαδικασία, κατά την οποία ένας αλλοδαπός εκφράζει την επιθυμία του να αλλάξει το μεταναστευτικό καθεστώς παραμονής του στη χώρα υποδοχής του
encommunity based approach[…]a way of working that is based on an inclusive partnership with communities of persons of concern that recognizes their resilience, capacities and resources
elπροσέγγιση σε επίπεδο κοινότητας
encontinental migrationmigration within the continent
enintra-continental migrationbeing within a particular continent
encross-continental migration
elηπειρωτική μετανάστευση
encorrective rapea brutal act of violence in which African women and teenagers who are, or are at least assumed to be, lesbians are raped to ‘cure’ them of their homosexuality
elδιορθωτικός βιασμός[...] εγκληματική πρακτική, όπου ένας άνδρας βιάζει μια λεσβία, υποτίθεται ως ένα μέσο “ίασης” της γυναίκας για το σεξουαλικό της προσανατολισμό.
encultural mediator[...] professionals who have been trained to facilitate the relations between migrants and citizens in the host country, aiming at the mutual exchange of knowledge and the establishment of positive relations between individuals of different cultural backgrounds and ethnic origins
enCM
enintercultural mediator
elδιαπολιτισμικός μεσολαβητής[...] επαγγελματίες που έχουν λάβει εκπαίδευση ώστε να διευκολύνουν τις σχέσεις μεταξύ μεταναστών και πολιτών της κοινωνίας υποδοχής, επιδιώκοντας την αμοιβαία ανταλλαγή γνώσεων και την εγκατάσταση θετικών σχέσεων μεταξύ ατόμων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο και κουλτούρα
elΔΜ
elδιαπολιτισμικός διαμεσολαβητής
elπολιτισμικός διαμεσολαβητήςένα τρίτο άτομο που προσπαθεί να επιλύσει τις πολιτισμικές συγκρούσεις, γεφυρώνοντας και προωθώντας την επικοινωνία, ανταλλάσσοντας γνώση και αμοιβαία κατανόηση, και υποστηρίζοντας την αλληλεξάρτηση σε θέματα διαφορετικών πολιτισμικών υποβάθρων
elπολιτισμικός μεσολαβητής
encultural integration[…] the process by which the behavior and attitudes of individuals change as they develop competence in and understanding of the language, culture, and social mores of the dominant group in the receiving society
elπολιτισμική ενσωμάτωσηαποδοχή εκ μέρους των μεταναστών του κυρίαρχου πολιτιστικού πλαισίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, έπειτα από πολύχρονες διαδικασίες, από την πλειονότητα του αυτόχθονος λαού
encultural orientation[…] the degree to which individuals are influenced by and actively engage in the traditions, norms, and practices of a specific culture
elπολιτισμικός προσανατολισμός[ο] προσανατολισμό[ς] των μεταναστών στην κουλτούρα της χώρας προέλευσης ή της χώρας καταγωγής
encultural relativism[…] the principle that an individual human's beliefs and activities should be understood by others in terms of that individual's own culture
elπολιτισμικός σχετικισμός
enculture shocka sense of confusion and uncertainty sometimes with feelings of anxiety that may affect people exposed to an alien culture or environment without adequate preparation
elπολιτισμικό σοκσοκ που προκύπτει από το άγχος που πηγάζει από την απώλεια όλων των οικείων σημάτων και συμβόλων ή των κοινωνικών επαφών
ende facto partnera union existing as a matter of fact
elde facto σύντροφοςένας αναπτυσσόμενος αριθμός Κρατών, που αναγνωρίζουν όχι μόνο τις συζυγικές σχέσεις, αλλά επίσης ορισμένες σχέσεις μεταξύ ανύπαντρων ενηλίκων, για τους σκοπούς έκδοσης μόνιμης άδειας παραμονής ή κάποιου άλλου μεταναστευτικού καθεστώτος στα άτομα αυτά
elμόνιμος σύντροφος
endetention of minor
elκράτηση ανηλίκου[…]κράτηση μετά την σύλληψη για παράνομη είσοδο, την αποχή του εισαγγελέα πλημμελειοδικών από την άσκηση δίωξης βάση του άρθρου 83 του ν. 3386/20005 και την έκδοση διοικητικής απόφασης απέλασης από τον οικείο Αστυνομικό Διευθυντή(άρθρο 76)
endiaspora bonda debt instrument issued by a country – or
potentially, a sub-sovereign entity or even a private corporation – to raise financing from its
overseas diaspora
elομόλογο διασποράς
endifferential exclusion the acceptance of immigrants only within strict functional and temporal limits
elδιαφορικός αποκλεισμός[...]ο χωρισμός ή η απομάκρυνση δια της βίας μιας ομάδας από το κύριο ρεύμα της κοινωνίας
endisaster-induced displacementthe forced displacement of men, women and children from their homes as a result of natural hazard-induced disasters
elαναγκαστική μετακίνηση εξαιτίας μεγάλων φυσικών καταστροφών
endisplacement of peoplethe forced movement of people from their locality or environment and occupational activities
elμετατόπιση ανθρώπου
endocument abuse[...] when an employer either demands that a worker produce more or different documents that those identified in the Form I-9 process or refuses to honor documents tendered that seem reasonably genuine on their face, based on national origin or citizenship status of a worker
elκατάχρηση εγγράφου
endocumented migrant a migrant who entered a country lawfully and remains in the country in accordance with his or her admission criteria
elμετανάστης με νόμιμα έγγραφαο μετανάστης που εισέρχεται στη χώρα νόμιμα και παραμένει στη χώρα, σύμφωνα με τα κριτήρια εισόδου
ene-border fully automated border checks, comprehensive systems of entry-exit control, air passenger surveillance and electronic travel authorisation, high-tech border installations and virtual fences
elηλεκτρονικά σύνοραπλήρως αυτοματοποιημένοι συνοριακοί έλεγχοι, ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου εισόδου/εξόδου, επιτήρηση επιβατών αεροπορικών γραμμών και ηλεκτρονική ταξιδιωτική άδεια, συνοριακές εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας και εικονικές περιφράξεις
enenculturation the process by which individuals acquire the knowledge, skills, attitudes, and values that enable them to become functioning members of their societies
elπολιτισμοποίηση[...] η διαδικασία κατά την οποία μεταβιβάζονται στο άτομο η γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα και γενικά στάσεις και συμπεριφορές που απαρτίζουν τον πρωταρχικό του πολιτισμό και που το καθιστούν ικανό να κατανοεί και να επικοινωνεί με τα άλλα μέλη της κοινωνίας του
elπολιτισμική μεταβίβαση
enethnic victimizationbullying that targets another's ethnic background or cultural identity in any way
elεθνοτική θυματοποίηση
elθυματοποίηση λόγω της εθνοτικής καταγωγής
elθυματοποίηση με βαση την εθνότητα
enethnic originthe ancestral race that an individual belongs to, as opposed to their current nationality
elεθνοτική καταγωγήπροσπάθεια κατάταξης των ανθρώπων, όχι ανάλογα με τη σημερινή τους υπηκοότητα, αλλά σύμφωνα με εκείνη των προγόνων τους
enexclusion clausethe circumstances in which a person is excluded from the application of the 1951 Convention although meeting the positive criteria of the inclusion clauses
elρήτρα αποκλεισμούδιατάξεις που αποκλείουν από την προστασία του καθεστώτος του πρόσφυγα όσους πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις
enexploitation of criminal activity[…] the exploitation of a person to commit, inter alia, pick-pocketing, shop-lifting, drug trafficking and other similar activitieswhich are subject to penalties and imply financial gain
elεκμετάλλευση εγκληματικής δραστηριότητας[…] εκμετάλλευση προσώπου για τη διάπραξη, μεταξύ άλλων, μικροκλοπών, κλοπών σε καταστήματα, λαθρεμπορίου ναρκωτικών και άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε κυρώσεις και ενέχουν οικονομικά οφέλη
enexternally displaced personpersons who have fled their country due to persecution, generalized violence, armed conflict situations or other man-made disasters
elεκτοπισμένο άτομο (εκτός της χώρας του)άτομα που έχουν τραπεί σε φυγή από τη χώρα τους, εξαιτίας διωγμού, βίας, καταστάσεων ένοπλων συρράξεων ή άλλων καταστροφών
enfamily tracing the purpose of trying to restore (or sustain) family relationships by locating relatives who, for whatever reason, have become out of touch
elεντοπισμός οικογένειας
enwell-founded fear of persecution
elβάσιμος και διακιολογημένος φόβος δίωξης
enfeminization of migrationthe growing participation of women in migration
elθηλυκοποίηση της μετανάστευσηςη συμμετοχή των γυναικών στην μετανάστευση
enforeignnessthe quality of being, appearing, or being perceived as foreign
elαλλοδαπότητα
enfrontloading the policy of providing asylum determination systems with the requisite resources and expertise to make accurate and properly considered decisions at the first instance stage of the procedure
elεπικέντρωση στην αρχή της διαδικασίαςη διάθεση των κατάλληλων πόρων υπέρ της ποιότητας της λήψης αποφάσεων σε πρώτο βαθμό για να γίνουν οι διαδικασίες περισσότερο δίκαιες και αποτελεσματικές
engrief work bereaved individual's efforts to accept reality of loss
elεπεξεργασία θλίψηςπερίοδος βαθιάς θλίψης και πένθους, όπου το άτομο έχει την ευκαιρία να αφομοιώσει τα συναισθήματα της προσωπικής απώλειας μέσα στη δομή του Εγώ και να διαπλάσει μια νέα ταυτότητα
enground of inadmissibility definitions set forth in migration law or regulations, of reasons for which non-nationals may be prohibited from entering the State
elλόγος άρνησης εισόδουό, τι ορίζει ο νόμος και οι διατάξεις του ως αιτίες απαγόρευσης της εισόδου ενός αλλοδαπού σε ένα Κράτος, ακόμα και στην περίπτωση όπου ένα πρόσωπο πληρεί τις προϋποθέσεις για βίζα ή κάποιο άλλο μεταναστευτικό καθεστώς
enguardianA person who is legally responsible for the care of someone who is unable to manage their own affairs, especially a child whose parents have died
elκηδεμόναςαυτός που έχει τη φροντίδα και την επίβλεψη ανήλικου παιδιού, είτε αυτός είναι ο ένας γονέας είτε κάποιος άλλος, όταν απουσιάζουν ή έχουν πεθάνει οι γονείς
enhost population
elπληθυσμός υποδοχής
enhost societyresidents (both nationals and non-nationals) of a (national/regional/local) community within a Member State
elκοινωνία υποδοχής
enhumanitarian status
elανθρωπιστικό καθεστώς άδεια διαμονής για ιδιαιτέρως ανθρωπιστικούς λόγους σε αλλοδαπούς των οποίων η αίτηση ασύλου απορρίφθηκε οριστικά και αδυνατούν να αναχωρήσουν [από μια χώρα]
enimmigration inspector
elεπιθεωρητής μετανάστευσηςανώτερος αξιωματούχος του Ηνωμένου Βασιλείου στην υπηρεσία συνόρων, με εξουσία σύλληψης παρανόμων μετάναστών
eninclusion clausethe criteria that a person must satisfy in order to be a refugee
elρήτρα υπαγωγήςτα κριτήρια που εφαρμόζονται για τον καθορισμό του
καθεστώτος του πρόσφυγα
eninclusive growthempowering people through high levels of employment, investing in skills, fighting poverty and modernising labour markets, training and social protection systems so as to help people anticipate and manage change, and build a cohesive society
elανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς[η] παροχή δυνατοτήτων στους πολίτες μέσω υψηλών επιπέδων απασχόλησης, [η] επένδυση σε δεξιότητες, [η] καταπολέμηση της φτώχειας και [ο] εκσυγχρονισμός των αγορών εργασίας, της κατάρτισης και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας που βοηθούν τους πολίτες να προετοιμαστούν και να διαχειριστούν τις αλλαγές με σκοπό την οικοδόμηση μιας συνεκτικής κοινωνίας
enindependent right of residence
elαυτοτελές δικαίωμα διαμονήςτο δικαίωμα διαμονής των μελών οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που έχουν γίνει δεκτά στην ελληνική επικράτεια για λόγους οικογενειακής επανένωσης το οποίο διατηρείται αποκλειστικά σε προσωπική βάση
eninstrument for the admission of immigrant
elπράξη για την εισδοχή μετανάστη
enintercontinental migration[migration] between continents
enextra-continental migration
elδιηπειρωτική μετανάστευση
eninternal displacementa situation in which persons or groups of persons […]have been forced or obliged to flee or to leave their homes or places of habitual residence, in particular as a result of or in order to avoid the effects of armed conflict, situations of generalised violence, violations of human rights or natural or human-made disasters, and who have not crossed an internationally recognised state border
elεσωτερικός εκτοπισμόςαναγκαστική μετακίνηση πληθυσμών […] μέσα στην ίδια τους τη χώρα
eninternally displaced person
enIDP
elεσωτερικά εκτοπισμένο άτομοτα άτομα που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω ανθρωπογενών (π.χ. πόλεμος) ή φυσικών καταστροφών, όμως σε αντίθεση με τους πρόσφυγες, δεν έχουν διασχίσει διεθνή σύνορα, αλλά παρέμειναν στην πατρίδα τους
elΕΕΑ
enintimate partner violence[the] behaviour by an intimate partner or ex-partner that causes physical, sexual or psychological harm, including physical aggression, sexual coercion, psychological abuse and controlling behaviours
enIPV
elσυντροφική βίασωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία ή απειλή τέτοιων πράξεων, συμπεριλαμβανομένων του βιασμού και του συζυγικού βιασμού, η οποία ασκείται από τους μόνιμους ή περιστασιακούς συντρόφους ή πρώην συντρόφους, συζύγους ή πρώην συζύγους, συνοίκους ή πρώην συνοίκους, του ίδιου ή διαφορετικού φύλου ή ασκείται εναντίον των μονίμων ή περιστασιακών συντρόφων ή πρώην συντρόφων, συζύγων ή πρώην συζύγων, συνοίκων ή πρώην συνοίκων, του ίδιου ή διαφορετικού φύλου
enintra-EU mobilitythe possibility for one person to move to another member state in order to seek a job, and reside there for this purpose
elκινητικότητα εντός της ΕΕ κινητικότητα των ενδοεταιρικώς μετατιθεμένων εντός της Ένωσης 
enlarge-scale migration
elμετανάστευση μεγάλης κλίμακας
enlegal guardiana ‘qualified representative’ who must have experience in dealing with minors and a knowledge of national alien law and child protection legislation
elνόμιμος κηδεμόνας«ειδικευμένος αντιπρόσωπος» με πείρα στις υποθέσεις ανηλίκων και γνώση της εθνικής νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς και για την προστασία των ανηλίκων και με αρμοδιότητα εκπροσώπησης του παιδιού σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το παιδί συναινεί 
enright of access to justicethe right to go to court, or to an alternative dispute resolution body, and to obtain a remedy when [someone's] rights are violated
elδικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνητο δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη ή σε οργανισμό εναλ­ λακτικής επίλυσης διαφορών, καθώς και το δικαίωμα αποκατάστασης όταν παραβιάζονται τα δικαιώματά [κάποιου]
enlong-term migrant[…]any person who changes their country of usual residence for 12 months or more, so that their country of destination becomes, in effect, their new country of residence
elμακροχρόνιος πρόσφυγας[…] κάθε πρόσωπο το οποίο αλλάζει την χώρα συνήθους κατοικίας του για τουλάχιστον 12 μήνες, έτσι ώστε, στην πράξη, η χώρα προορισμού του καθίσταται η νέα χώρα κατοικίας του
enlookout systema State’s official list, usually (but not necessarily) automated, of persons who should be prevented from entering the country or who should be arrested upon arrival
ennational list of alerts
elλίστα ανεπιθύμητων αλλοδαπώνη επίσημη
λίστα ενός Κράτους με τα πρόσωπα που δε θα
πρέπει να εισέλθουν στη χώρα ή που θα πρέπει να
συλληφθούν κατά την άφιξή τους στη χώρα αυτή
elεθνικός κατάλογος ανεπιθύμητων(αλλοδαπων)
elΕ.Κ.ΑΝ.Α.
enmandate refugeea person who has been recognised as a refugee by, and given protection of, the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
elπρόσφυγας εντολής[ο πρόσφυγας] που εμπίπτει στην εντολή του Ύπατου Αρμοστή για τους Πρόσφυγες του Ο.Η.Ε. και προστατεύεται από αυτόν, σύμφωνα με τα κριτήρια του σχετικού Εγχειριδίου της Ύπατης Αρμοστείας
enmanifestly unfounded or abusive application[…]applications for refugee status by persons who clearly have no valid claim to be considered refugees under the relevant criteria[…]
el προφανώς αβάσιμη ή καταχρηστική αίτησηαιτήσεις που θεωρούνται τόσο προφανώς αβάσιμες, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη σε βάθος εξέτασής τους σε κάθε στάδιο της διαδικασίας
elπροδήλως αβάσιμη αίτηση
enmaterial reception condition[…] the reception conditions that include housing, food and clothing provided in kind, or as financial allowances or in vouchers, or a combination of the three, and a daily expenses allowance
elυλική συνθήκη υποδοχήςοι συνθήκες υποδοχής που περιλαμβάνουν την παροχή στέγης, τροφής και ρουχισμού, σε είδος ή υπό μορφή οικονομικού βοηθήματος ή δελτίων, ή συνδυασμό των τριών, καθώς και ένα βοήθημα για τα καθημερινά έξοδα
enmember of minoritya person who, while having his or her origin in another
country, has become a national of the host country,
either by birth or by naturalization
elμέλος μειονότηταςτο άτομο, το οποίο ενώ
έχει την καταγωγή μιας άλλης χώρας, απέκτησε
την εθνικότητα της χώρας φιλοξενίας του είτε
λόγω της γέννησής του σε αυτήν, είτε εξαιτίας
πολιτογράφησης
enMigrant Resource Centre
enMRC
elΚέντρο Μεταναστευτικών Πόρων
enmigrant smugglinga crime involving the procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal  entry of a person into a State Party of which the person is not a national or a permanent resident
elπαράνομη διακίνηση μεταναστώνη επίτευξη της παράνομης εισόδου ενός προσώπου σε ένα κράτος μέρος, του οποίου το πρόσωπο αυτό δεν είναι υπήκοος ή μόνιμος κάτοικος, με σκοπό την απόκτηση, αμέσως ή εμμέσως, οικονομικού ή άλλου οφέλους
enmigrant stockthe number of people born in a country other than that in which they live
elμεταναστευτικό απόθεμαο συνολικός αριθμός μεταναστών στη χώρα υποδοχής
enmigration crisiscrisis with migration dimensions
elμεταναστευτική κρίση
enmigration governance the regulation that shapes human mobility and the response of States to migration
elδιακυβέρνηση της μετανάστευσης
enmigration pattern
elμεταναστευτικό πρότυπο
enmigration regime[...] system of laws, both national and international, as well as regulations and policies that have an impact on the lives of migrants as they flee their country of origin because of violence or persecution, move through various countries, and finally attempt to settle in a destination country or region they deem safe
elμεταναστευτικό καθεστώς[…] ένα πλέγμα τυπικών και άτυπων κανόνων, θεσμών, ρυθμίσεων, χαρακτηριστικών των μεταναστών και διαδικασιών λήψης αποφάσεων για τις μεταναστευτικές ροές και το απόθεμα της χώρας υποδοχής
enmigration trend
elμεταναστευτική τάση
enMigration, Asylum, Refugees Regional Initiative an initiative which deals with the issues of migration management in the Western Balkans by promoting closer regional cooperation and a comprehensive, integrated, and coherent approach to the issues of migration, asylum, border management, visa policies and consular cooperation, refugee return and settlement in order to meet international and European standards
enMARRI
el Περιφερειακό Κέντρο Πρωτοβουλιών στον τομέα της Μετανάστευσης, του Ασύλου και της Επιστροφής των Προσφύγων
encontemporary migration
enmodern migration
elσύγρονη μετανάστευση[η] μεταβολή του τόπου εγκατάστασης ενός ατόμου ή ενός κοινωνικού συνόλου που παρατηρείται στα πλαίσια της σύγχρονης βιομηχανικής εποχής
enmodern slavery
elσύγχρονη δουλείαη κατάσταση στην οποία οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τη βία, αναγκάζονται να δεχτούν θέσεις εργασίας ή συνθήκες υποταγής, δεν αμείβονται αλλά απλώς τους δίνεται το ελάχιστο για να επιβιώσουν, με αποτέλεσμα να μην είναι ελεύθεροι να φύγουν από τους δεσμώτες τους
enmoral panican instance of public anxiety or alarm in response to a problem regarded as threatening the moral standards of society
elηθικός πανικός […]έντονο, αρνητικό συναίσθημα που καταλαμβάνει μια μεγάλη κοινωνική ομάδα, πολλές φορές μια ολόκληρη κοινωνία, και το οποίο κάνει τα μέλη της να φοβούνται αλόγιστα πως κινδυνεύει η κοινωνική συνοχή
enmutual information mechanisma mechanism for the mutual
exchange of information concerning national measures in the
areas of asylum and immigration that are likely to have a
significant impact on several Member States or on the
European Union as a whole
enMIM
elμηχανισμός αμοιβαίας πληροφόρησηςμηχανισμό[ς] για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με εθνικά μέτρα στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης τα οποία έχουν πιθανώς σημαντικό αντίκτυπο σε πλείονα κράτη μέλη ήστο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
enNansen passporta certificate of identity for use as a travel document, issued to refugees under the provisions of prewar instruments
elδιαβατήριο Νάνσενταυτότητα που χρησίμευσε ως ταξιδιωτικό έγγραφο και χορηγούνταν σε πρόσφυγες σύμφωνα με τις διατάξεις των κειμένων που ίσχυαν πριν από τον πόλεμο
ennational alien law
elεθνική νομοθεσία περί αλλοδαπού
en“national refugee persons who might otherwise qualify for refugee status and who have been received in a country where they have been granted most of the rights normally enjoyed by nationals, but not formal citizenship
elεθνικός πρόσφυγαςπρόσωπα εκείνα που κατά τα λοιπά συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για την αναγνώρισή τους ως πρόσφυγες και έχουν γίνει δεκτά σε μια χώρα στην οποία τους απονεμήθηκαν τα περισσότερα από τα δικαιώματα που κανονικά απολαύουν οι πολίτες τους, αλλά όχι η πλήρης ιθαγένεια
enone person-one passport
elένα άτομο-ένα διαβατήριο
enone-stop-shopa holistic strategy of mainstreaming the provision of immigration services, facilitating the integration process
elυπηρεσία μιας στάσης σημεί[α] υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους
enorderly migrationthe movement of a person from his or her usual place of residence to a new place of residence, in keeping with the laws and regulations governing exit from the country of origin and travel, transit, and entry into the host country
elτακτική μετανάστευση η μετακίνηση ενός προσώπου από το σύνηθες τόπο διαμονής του σε έναν νέο, σεβόμενο τους νόμους και τις οδηγίες περί εξόδου από τη χώρας καταγωγής του, το ταξίδι και την είσοδό του στη χώρα υποδοχής
elεύτακτη μετανάστευση
elομαλή μετανάστευση
enpay-to-go schemepolicies designed to encourage unauthorized immigrants to leave without the cost, legal barriers and political obstacles that result from removals or forced returns
elπρόγραμμα εθελοντικού επαναπατρισμού
enperson eligible for subsidiary protectiona third country national or a stateless person who does not qualify as a refugee but in respect of whom substantial grounds have been shown for believing that the person concerned, if returned to his or her country of origin, or in the case of a stateless person, to his or her country of former habitual residence, would face a real risk of suffering serious harm as defined in Article 15, and to whom Article 17(1) and (2) do not apply, and is unable, or, owing to such risk, unwilling to avail himself or herself of the protection of that country
elπρόσωπο που δικαιούται επικουρική προστασίαο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής που δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, αλλά σε σχέση με τον οποίο υπάρχουν ουσιώδεις λόγοι να πιστεύεται ότι, εάν ο ενδιαφερόμενος επιστρέψει στη χώρα της καταγωγής του ή, στην περίπτωση ανιθαγενούς, στη χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής του, θα αντιμετωπίσει πραγματικό κίνδυνο να υποστεί σοβαρή βλάβη, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, και στον οποίο δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2, και που δεν είναι σε θέση ή, λόγω του κινδύνου αυτού, δεν επιθυμεί να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας·
enpersonal right of residence
elπροσωποπαγές δικαίωμα διαμονήςτο δικαίωμα διαμονής των μελών οικογένειας Έλληνα που διατηρείται αποκλειστικά σε προσωπική βάση
enpre-departure medical screeningscreening for inadmissible medical conditions (e.g., active tuberculosis), as well as presumptive pre-departure treatment for malaria and intestinal parasites, when appropriate
enPDMS
elιατρικές εξετάσεις πριν την έκδοση μεταναστευτικής θεωρήσεως.πριν την έκδοση της μεταναστευτικής θεωρήσεως (βίζας), κάθε υποψήφιος μετανάστης, ασχέτως ηλικίας πρέπει να περάσει από ιατρική εξέταση
enprima faciae refugeethe recognition by a State of refugee status on the basis of the readily apparent, objective circumstances in the country of origin giving rise to exodus
elπρόσφυγας εκ πρώτης όψεως
enprinciple of family unity[the] right to family reunification
elαρχή της οικογενειακής ενότηταςτα απαραίτητα µέτρα για την προστασία της οικογένειας του πρόσφυγα
enmetaklisithe system of inviting a foreign worker
elμετάκλησηδιαδικασία, με την οποία καθίσταται
δυνατή η είσοδος και διαμονή πολίτη τρίτης χώρας για παροχή εξαρτημένης εργασίας στην Ελλάδα, σε συγκεκριμένο εργοδότη και για ορισμένο είδος απασχόλησης
enpsychosocial adjustmentthe process in which a person with a disability moves from a state of disablement to a state of enablement and is characterized by the transformation from negative to positive well-being
elψυχοκοινωνική
προσαρμογή
enpush and pull factor
elπαράγοντας απώθησης και έλξης 
enRabat Process[…] a balanced, pragmatic and operational mechanism of cooperation among countries of origin, transit and destination of migrants coming from West and Central Africa
elΔιαδικασία του Ραμπάτ
enracial segregationthe practice of restricting people to certain circumscribed areas of residence or to separate institutions (e.g., schools, churches) and facilities (parks, playgrounds, restaurants, restrooms) on the basis of race or alleged race
elφυλετικός διαχωρισμός
enapartheidpolicy that governed relations between South Africa's white minority and nonwhite majority and sanctioned racial segregation and political and economic discrimination against nonwhites
elαπαρτχάιντπολιτική φυλετικών διακρήσεων στη Νοτιοαφρικανική Δημοκρατία
envoluntary re-availment of national protectionthe situation in which a refugee voluntarily seeks and obtains from the authorities of his or her country of origin a form of diplomatic protection available only to nationals of that country, such as the issuance or renewal of a national passport, may thereby cease to be in need of such status
eloικειοθελής εκ νέου εξασφάλιση εθνικής προστασίας[η] περίπτωση κατά την οποία ένας πρόσφυγας επιζητεί οικειοθελώς και εξασφαλίζει από τις αρχές της χώρας καταγωγής του μία μορφή διπλωματικής προστασίας την οποία δικαιούνται μόνο οι υπήκοοι της εν λόγω χώρας (π.χ. έκδοση ή ανανέωση της ισχύος εθνικού διαβατηρίου), οπότε είναι δυνατό να γίνει δεκτό ότι το συγκεκριμένο άτομο δεν χρειάζεται πια το καθεστώς του πρόσφυγα
enred-white-red cardentitles third-country nationals to fixed-term settlement and unlimited labour market access (self-employment and gainful employment not limited to a specific employer)
elδελτίο κόκκινο-άσπρο-κόκκινοτο ειδικό νομιμοποιητικό έγγραφο που χορηγείται στους αιτούντες άσυλο
enreflection perioda time period during which presumed trafficked persons are afforded legal status and protection from detention and deportation measures
enreflection delay
elπροθεσμίας περίσκεψης
enrefugee flow
elροή προσφύγων
eninternational refugee law
elδιεθνές προσφυγικό δίκαιο[…] βασικές αρχές της διεθνούς προστασίας των προσφύγων
elδιεθνές δίκαιο περί προσφύγων
enRefugee Status Determination the legal or administrative process by which governments or UNHCR determine whether a person seeking international protection is considered a refugee under international, regional or national law
enRSD
elκαθορισμός καθεστώτος του πρόσφυγαη διαδικασία με την οποία ένα κράτος ή η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εξετάζει εάν είναι πρόσφυγας, κατά την έννοια του ισχύοντος ορισμού της έννοιας του πρόσφυγα, ο αιτών άσυλο ή το πρόσωπο που καθ' οιονδήποτε τρόπο έχει εκφράσει την ανάγκη διεθνούς προστασίας
enregional consultative process on migration[…] regional and interregional consultation mechanisms on migration, of various kinds and under various labels
enRCPs
elπεριφερειακή συμβουλευτική διαδικασία συναντήσεις μεταξύ Κρατών, Κοινωνίας των Πολιτών (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) και Διεθνών Οργανισμών, σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να συζητηθούν θέματα μετανάστευσης
enrepatriated earning
elεπαναπατριζόμενο κέρδοςκέρδη από επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό που επιστρέφουν στη χώρα προέλευσης των επενδύσεων ή του επιχειρηματία
enrepresentative (for unaccompanied minor)a person or an organisation appointed by the competent bodies in order to assist and represent an unaccompanied minor in procedures provided for in this Directive with a view to ensuring the best interests of the child and exercising legal capacity for the minor where necessary
el εκπρόσωπος(ασυνόδευτου ανήλικου)ο προσωρινός ή οριστικός επίτροπος του ανηλίκου ή το πρόσωπο που ορίζεται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Ανηλίκων ή, όπου δεν υπάρχει Εισαγγελέας Ανηλίκων, από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών για την προάσπιση των συμφερόντων του ανηλίκου αυτού
enresettlement assistanceassistance provided to refugees in the form of legal and physical protection, including access to civil, political, economic, social and cultural rights similar to those enjoyed by nationals
elβοήθεια επανεγκατάστασης η διαδικασία με την οποία, κατόπιν αιτήσεως της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες («UNHCR») βάσει της ανάγκης διεθνούς προστασίας ενός προσώπου, οι υπήκοοι τρίτων χωρών μεταφέρονται από μια τρίτη χώρα και εγκαθίστανται σε ένα κράτος μέλος όπου επιτρέπεται η διαμονή τους
enresettlement processthe selection and transfer of refugees from a State in which they have sought protection to a third State which has agreed to admit them – as refugees – with permanent residence status
elδιαδικασία επανεγκατάστασης
enresettlement programme voluntary programmes by which Member States aim to provide international protection and a durable solution in their territories to refugees and displaced persons identified as eligible for resettlement by UNHCR, and which include actions that the Member States implement to assess the resettlement needs and transfer the persons concerned to their territories, with a view to granting them a secure legal status and to promoting their effective integration
elπρόγραμμα επανεγκατάστασηςπρόγραμμα που εξασφαλίζει την καλύτερη στόχευση των
προσπαθειών επανεγκατάστασης στην ΕΕ, σε συνεχή και δυναμική βάση, προς τα
πρόσωπα εκείνα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη επανεγκατάστασης
enresidence documentany authorisation issued by the authorities of a Member State authorising a third-country national to stay in its territory, including the documents substantiating the authorisation to remain in the territory under temporary protection arrangements or until the circumstances preventing a removal order from being carried out no longer apply, with the exception of visas and residence authorisations issued during the period required to determine the responsible Member State as established in this Regulation or during examination of an application for asylum or an application for a residence permit
elτίτλος διαμονήςάδεια εκδιδόμενη από τις αρχές κράτους μέλους που επιτρέπει τη διαμονή υπηκόου τρίτης χώρας στο έδαφός του, καθώς και όσα έγγραφα του επιτρέπουν να διαμένει στο κράτος αυτό δυνάμει συμφωνιών προσωρινής προστασίας ή μέχρις ότου αρθούν τα κωλύματα εκτέλεσης μέτρου απομάκρυνσης
enresidence permit for long-term residenta residence permit issued by the Member State concerned upon the acquisition of long-term resident status
elάδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντοςκάθε είδους πιστοποίηση που παρέχεται από τις ελληνικές αρχές κατά την ένταξη του πολίτη τρίτης χώρας στο καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος και με βάση την οποία επιτρέπεται σε αυτόν να διαμένει νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου α της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) με αρ.1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 «Για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους πολίτη ς τρίτων χωρών» (ΕΕ L 157/15.6.2002)
enreturn of third-country national
elεπιστροφή υπηκόου τρίτης χώρας διαδικασία επανόδου πολίτη τρίτης χώρας είτε με οικειοθελή συμμόρφωση του προς υποχρέωση επιστροφής είτε αναγκαστικά: α) στη χώρα καταγωγής του ή β) σε χώρα διέλευσης, σύμφωνα με κοινοτικές ή διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής ή άλλες ρυθμίσεις ή γ) σε άλλη τρίτη χώρα, στην οποία αποφασίζει εθελοντικά ναεπιστρέψει και στην οποία γίνεται δεκτός
enrights-based approachdescribing situations not in terms of human needs, or areas for
development, but in terms of the obligation to respond to the rights of individuals.
elπροσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα
elπροσέγγιση βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
enrisk of absconding
elκίνδυνος διαφυγής
enseasonal migrant workerpersons employed by a country other than their own for only part of a year because the work they perform depends on seasonal conditions
elεποχιακός μετανάστης εργαζόμενοςόσοι έχουν την ιθαγένεια ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και απασχολούνται σε μισθωτή εργασία στο έδαφος άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, σε δραστηριότητα που εξαρτάται από τον ρυθμό των εποχών, με βάση σύμβαση καθορισμένης διάρκειας ή για καθορισμένη εργασία
elεποχιακά εργαζόμενος μετανάστης
ensecondary migrationthe voluntary movement of migrants or refugees within their receiving country away from the community which they originally resided
elδευτερεύουσα μετανάστευσηη μετακίνηση ενός μετανάστη εντός της χώρας
φιλοξενίας, μακριά από την κοινότητα στην οποία
διέμενε
elδευτερογενής ματανάστευση
ensecondary victimisationthe re-traumatization of the sexual assault, abuse or rape victim
elεπακόλουθη θυματοποίησηη θυματοποίηση που δεν είναι άμεσο αποτέλεσμα εγκληματικής πράξης αλλά της αντιμετόπισης του θύματος από ιδρύματα και μεμονομένα άτομα
elδευτερεύουσα θυματοποίηση
elεπιπλέον θυματοποίηση
elδευτερογενής θυματοποίηση
enshort term migranta person who moves to a country other than that of their usual residence for a period of at least three months but less than a year (12 months) except in cases where the movement to that country is for purposes of recreation, holiday, visits to friends or relatives, business, medical treatment or religious pilgrimage
elπροσωρινός/μικρής διάρκειας μετανάστης
enSilk Routes Partnership for Migration the basis for a possible significantly strengthened dialogue and cooperation on managing migration flows between countries along the Silk Route
elΕταιρική σχέση των Δρόμων του Μεταξιού για τη μετανάστευση[η] βάση για ενδεχόμενη σημαντική ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των χωρών του Δρόμου του Μεταξιού όσον αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών
enskilled migranta migrant worker who, because of his or her skills or acquired professional experience, is usually granted preferential treatment regarding admission to a host country (and is therefore subject to fewer restrictions regarding length of stay, change of employment and family reunification)
elειδικευμένος μετανάστηςο μετανάστης εργάτης
ο οποίος, εξαιτίας των ικανοτήτων του, χρήζει
προνομιακής αντιμετώπισης σχετικά με την παροχή
άδειας εισόδου στη χώρα φιλοξενίας
enSöderköping Processa pro-active initiative to promote dialogue on asylum and irregular migration issues among the countries situated along the future EU eastern border
elδιαδικασία Söderköpingδιασυνοριακή[ς] συνεργασία[ς] μεταξύ των Δυτικών Νέων Ανεξάρτητων Κρατών και της ΕΕ
enstandard of proof the threshold to be met by the applicant in persuading the adjudicator as to the truth of his or her assertions
elμέτρο της απόδειξηςo βαθμός ή το επίπεδο πειστικότητας των απαιτούμενων στοιχείων για μια συγκεκριμένη υπόθεση
enstructural integrationthe acquisition of rights and the access to position and status in the core institutions of the host society
elδομική ενσωμάτωση λειτουργική ένταξη των μεταναστών στο νέο πολιτικό/νομικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο της χώρας υποδοχής με την αποδοχή του συνόλου των αρχών της πολιτικής και πολιτισμικής αναφοράς της χώρας υποδοχής
enstudent migration the movement of students who study outside their country of birth or citizenship for a period of 12 months or more
elφοιτητική μετανάστευση
ensweep operation
elεπιχείρηση σκούπα
entemporary labour migration scheme
elμοντέλο προσωρινής μετανάστευσης εργατικού δυναμικού
enthird-country national found to be illegally presentthird-country nationals who are officially found to be on the territory of a Member State and who do not fulfil, or no longer fulfil, the conditions for stay or residence in that Member State
elυπήκοος τρίτης χώρας που διατελεί παρανόμως στην επικράτειαοι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαπιστώνεται επισήμως ότι βρίσκονται στην επικράτεια ενός κράτους μέλους και οι οποίοι δεν ικανοποιούν ή δεν ικανοποιούν πλέον τις προϋποθέσεις παραμονής ή διαμονής στο εν λόγω κράτος μέλος
entraditional emigration countrytraditional emigration countries are those whose populations tended to emigrate elsewhere throughout the second half of the 20th century
elπαραδοσιακή χώρα αποστολής μεταναστών
entraditional immigration countrytraditional immigration countries are those that have had a relatively constant inflow of migrants throughout the second half of the 20th century
elπαραδοσιακή
χώρα υποδοχής µεταναστών
χώρες οι οποίες οφείλουν
την συγκρότησή τους στην έλευση και εγκατάσταση στο έδαφός τους αλλοδαπών
πληθυσµών
entransit zonethe path taken by either airborne or  seaborne smugglers
elζώνη διέλευσηςµια ειδική περιοχή στα αεροδρόµια και τα λιµάνια της χώρας για τους αλλοδαπούς επιβάτες που περιµένουν για να ταξιδέψουν από µία τρίτη χώρα σε µια άλλη µέσω Ελλάδας
entransmigrationthe act of passing from one country to another; migration
elεσωτερική μετανάστευση1. Η αλλαγή του τόπου κατοικίας ή του τόπου διαμονής από άτομο ή ομάδα
2. (ειδικότ.) Η ομαδική έξοδος από τον τόπο διαμονής και η μετακίνηση σε ξένη χώρα για οριστική εγκατάσταση
entransnational family families [where family members] live some or most of the time separated from each other, yet hold together and create something that can be seen as a feeling of collective welfare and unity, namely ‘familyhood’, even across national borders”
elδιεθνική οικογένειαοι οικογένειες που τον περισσότερο καιρό τα μέλη τους ζουν χωριστά το ένα από το άλλο, και όμως επιμένουν στους δεσμούς τους δημιουργώντας κάτι που μπορεί να θεωρηθεί ως αίσθημα συλλογικού καλού και ενότητας, δηλαδή οικογενειακότητας, έστω και πέρα από εθνικά σύνορα
entransnational movement
elδιεθνική μετακίνηση
entransnationalism a process whereby people establish and maintain socio-cultural connections across geopolitical borders
elδιεθνικότητα οι διαδικασίες μέσω των οποίων οι μετανάστες δημιουργούν δίκτυα και διατηρούν πολλαπλές κοινωνικές σχέσεις, οι οποίες συνδέουν μεταξύ τους τις κοινωνίες προέλευσης και τις κοινωνίες προορισμού
enundocumented workundeclared and non documented economic remunerated activities, which can be carried out by nationals and non nationals
elαδήλωτη εργασίαόλες οι αμειβόμενες δραστηριότητες που είναι νόμιμες ως προς τη φύση τους αλλά δεν δηλώνονται στις δημόσιες αρχές, λαμβανομένων υπόψη βεβαίως των διαφορετικών κανονιστικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη μέλη
enVisa Liberalisation Action Plan a European Commission draft action plan providing a detailed account of the conditions to be met by a certain country before the possible establishment of a visa-free travel regime between the European Union and this country, with a view to the visa dialogue entering a fully operational phase as soon as appropriate
enVLAP
elΣχέδιο Δράσης για την
Ελευθέρωση του Καθεστώτος Θεωρήσεων
καθορίζει σαφώς όλες τις τεχνικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί [μια χώρα] πριν από την ενδεχόμενη θέσπιση ενός καθεστώτος ταξιδιών προς την ΕΕ απαλλαγμένου από την υποχρέωση θεώρησης
elΣΔΕΚΘ
envoluntary re-establishment in country of originthe situation in which a refugee returns to his or her country of origin
elοικειοθελής επανεγκατάσταση στη χώρα καταγωγής[η] περίπτωση κατά την οποία ένας πρόσφυγας επιστρέφει στη χώρα καταγωγής του
enwithdrawal of international protectionthe decision by a competent authority to revoke, end or refuse to renew the refugee or subsidiary protection status of a person in accordance with Directive 2011/95/EU
elανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας η απόφαση της αρμόδιας αρχής να ανακαλέσει, να τερματίσει ή να αρνηθεί να ανανεώσει το καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας σύμφωνα με την οδηγία 2011/95/ΕΕ·
enmember state responsiblethe Member State which has entered the data in the VIS
elυπεύθυνο κράτος μέλοςτο κράτος μέλος που εισήγαγε τα δεδομένα στο VIS
engroup memberother applicants with whom the applicant is travelling together, including the spouse and the children accompanying the applicant
elμέλος της ομάδαςοι λοιποί αιτούντες με τους οποίους ο αιτών ταξιδεύει, συμπεριλαμβανομένου/ης του/της συζύγου και των τέκνων που συνοδεύουν τον αιτούντα
enstowawaya person who is secreted on a ship, or in cargo which is subsequently loaded on the ship, without the consent of the shipowner or the master or any other responsible person and who is detected on board the ship after it has departed from a port, or in the cargo while unloading it in the port of arrival, and is reported as a stowaway by the master to the appropriate authorities
elλαθρεπιβάτηςένα άτομο που κρύβεται, χωρίς την συγκατάθεση του πλοιοκτήτη ή του πλοιάρχου ή άλ- λου υπευθύνου ατόμου, σε πλοίο ή σε φορτίο που φορτώνεται μεταγενέστερα στο πλοίο, ανακαλύπτεται πάνω στο πλοίο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι ή μέσα στο φορτίο ενώ γίνεται η εκφόρτωσή του στο λιμάνι προορισμού και αναφέρεται σαν λαθρεπιβάτης από τον πλοίαρχο στις αρμόδιες αρχές
enreception facility
elδομή υποδοχής
endeportation orderan official document stating that someone must be made to leave a country
elδιαταγή απέλασηςδιοικητική πράξη και εκδίδεται αφού οριστικοποιηθεί η απόφαση απέλασης και πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρµογή της.
enpush-backthe forced return of migrants’ vessels to unsafe countries
elάτυπη αναγκαστική επιστροφή
entacit withdrawal 
elσιωπηρή ανάκληση
enforced pregnancythe unlawful confinement of a woman forcibly made pregnant, with the intent of affecting
the ethnic composition of any population or carrying out other grave violations of international law
elκαταναγκαστική εγκυμοσύνη
elεξαναγκαστική εγκυμοσύνη
elακούσια εγκυμοσύνη
elαναγκαστική εγκυμοσύνη
enarbitrary removal
elαυθαίρετη επαναπροώθηση
enfirst instance interviewthe early identification of ‘vulnerable’ asylum seekers
elσυνέντευξη πρώτου βαθμού
enunsafe migration
elανασφαλής μετανάστευση
enassisted migration
elυποβοηθούμενη μετανάστευση
enhidden populationgroups of people who do not wish to be found or contacted
elκρυφός πληθυσμός
enemergency resettlement 
elεπείγουσα επανεγκατάσταση
envoluntary re-acquisition of nationalitythe situation in which a refugee who has lost the nationality of his or her country of origin, voluntarily seeks and receives again the nationality of that State
elοικειοθελής ανάκτηση ιθαγένειας[η] περίπτωση κατά την οποία ένας πρόσφυγας που έχει απολέσει την ιθαγένεια της χώρας καταγωγής του ζητεί οικειοθελώς και επιτυγχάνει να του χορηγηθεί ξανά η ιθαγένεια του κράτους αυτού, οπότε και παύει να είναι πρόσφυγας
enhumanitarian visathe issuing of visas on humanitarian grounds, as well as because of international obligations, unless otherwise stated
elανθρωπιστική βίζα
elβίζα για ανθρωπιστικό λόγο
enchain refoulementindirect removal of a refugee from one county to a third country which subsequently will send the refugee onward to the place of feared persecution
enindirect refoulmentexpelling a migrant to a second State where he or she would face expulsion to a third State and subsequent human rights violations
elαλυσιδωτή επαναπροωθήση
elέμμεση επαναπροώθηση
engender-specific  persecutionforms of serious harm which are specific to women
engender-related persecutionthe experiences of women who are persecuted because they are women, that is, because of their identity and status as women
elδίωξη που σχετίζεται με το φύλο
engender based persecution
elδίωξη µε βάση το φύλο
enhonour killinga practice whereby male members kill a female relative who is perceived as having damaged family honour
elδολοφονία τιμής
enlarge-scale influxan exceptional situation in which rapid arrival of large numbers of asylum-seekers may overwhelm the States capacity
enmassive influx
el μαζική εισροήάφιξη στην Κοινότητα σηµαντικού αριθµού εκτοπισθέντων, οι οποίοι προέρχονται από καθορισµένη χώρα ή γεωγραφική ζώνη, ανεξαρτήτως του εάν η άφιξή τους στην Κοινότητα υπήρξε αυθόρµητη ή υποβοηθούµενη, για παράδειγµα µέσω προγράµµατος εκκένωσης
el μαζική άφιξη

 

 

805 total views, 6 views today